dimecres, 30 de març del 2011

SIGNIFICAT DEL COLOR DE LES ESPELMES (2)


Morat:

Aquesta espelma amb els seus vincles místics té influència sobre les qualitats
espirituals, Projectant-les cap a finalitats concretes. Simbolitza el cènit
de l'activitat docent i tot el relacionat amb la magistratura jurídica i
l'autoritat establerta.
Aquest color és la tonalitat cromàtica de l'aspecte àuric que ens permet

entrar en contacte amb les Forces Superiors. Representa l’ambició,
fomenta el progrés en els negocis i atreu el poder, ja sigui mundà,
psíquico o màgic. Crea tensió i enforteix la voluntat.
Aspectes positius:
Èxit, prestigi, prominència social, meditació, aspiració, govern, autoritat, fermesa.
Aspectes negatius:
Tirania, abús, ambició.

Blau clar:

Aquesta espelma i la rosa, van estretament unides en el plànol emotiu de l'ésser humà.

Signifiquen amor, sexe, amistat, afecte i tot el relacionat amb la dualitat. Així mateix simbolitzen la sensualitat i sexualitat atès que posseeixen estímuls afrodisíacs i les seves llums ens parlen de bellesa, estètica i harmonia.
Aquest color és varonil per excel·lència, però es relaciona en major intensitat amb la part mental. Ens dóna enteniment, salut, tranquil·litat, protecció, pau, felicitat en general, augmenta la capacitat de percebre l'espiritual i paciència.
Aspectes positius:
Fidelitat, inspiració, tranquil·litat, veritat, enteniment, serenitat, esperança, devoció, calma, sinceritat, intuïció, pietat.
Aspectes negatius:
Depressió, malenconia, frigidesa, reserva, plor, tristesa, apatia, pena.

Rosa:

Aquesta vela simbolitza la fraternitat, l'amor propi i la vanitat; sent

característiques principalment femenines. La tonalitat que posseeix encén la tendresa i els sentiments nobles, tendint a suavitzar l'agressivitat innata en l'home doncs frena la violència i els impulsos irreflexius i violents. Venç al mal, també significa honor, amor, moralitat, amistat i l'èxit en general. Aspectes positius: Romanç, bellesa, equilibri, suavitat, afecte, harmonia, vida sana. Aspectes negatius: La seva barreja del vermell i blanc ho fan menys destructiu i impetuós, menys centrat en ell mateix i menys estimulant.

dimarts, 29 de març del 2011

SIGNIFICAT DEL COLOR DE LES ESPELMESBlanc:

Aquesta espelma s'utilitza per a tot el que tingui relació amb les facetes lunars,
és el símbol de la Lluna. Ajuda a fomentar la imaginació, potenciant l'aspecte
creatiu i la fertilitat. Aquest color és bàsic en la gamma cromàtica i
és el to representatiu de la feminitat. Incrementa la força espiritual.
Simbolitza la fe, la puresa, la veritat i la sinceritat i per això pot ajudar
a trencar malediccions o condicions adverses.
Aspectes positius:

Neteja, llum, modèstia, espiritualitat, sinceritat, veritat, sense pecat, innocència i esperances.
Aspectes negatius:Debilitat, delicadesa, covardia, malaltia, timidesa, falta de vigor, nerviosisme, impotència, impuresa i debilitat.


Vermell:

Aquesta espelma està íntimament relacionada amb tots els conceptes masculins.
Simbolitza les albors de la humanitat i és la més indicada per potenciar l'autoritat, la virilitat, la joventut i tots els impulsos creadors.
Aquest color és bàsic en les composicions cromàtiques ja que, en combinació amb el blau i el groc, és font creadora dels altres colors.
Representa amor, sexualitat, bona salut i vigor físic, és el color de la sang.

Aspectes positius: És el color de la calor, de la calidesa, del coratge, de l'amor, de la creació, del dinamisme, de l'entusiasme, del naixement i del triomf.
Aspectes negatius:
Representa l'odi, desig, còlera, rebel·lió, passió incontrolada, anarquia,
perill, guerra, vessi de sang, violència, crueltat o venjança.
Groc:

Aquesta espelma es vincula amb les ones mentals de l'ésser humà i amb l'expressió material. Simbolitza el comerç, l'ordre, el raonament, el criteri, el sentit comú i la lògica. Aquest color és un altre dels bàsics en la gamma cromàtica i s'utilitza de preferència per ressaltar la resta de les tonalitats.
Representa la perfecció, riquesa, poder, glòria, goig i fe.

Aspectes positius:
Alegria, vida, calidesa, força, lluminositat, llum, intel·lecte.
Aspecte negatiu:
Gelosia, malaltia, discussions, desacord, covardia, decadència, empipament, inconstància.

dilluns, 28 de març del 2011

Steps to create a recipe/ Passi per creare una ricetta/ Pas pour créer une récette


How to create a recipe

A recipe is a set of instructions that describe how to prepare or make something, especially a culinary dish.

Modern culinary recipes normally consist of several components:

  • The name (and often the locale or provenance) of the dish
  • How much time it will take to prepare the dish
  • The required ingredients along with their quantities or proportions
  • Equipment and environment needed to prepare the dish
  • An ordered list of preparation steps
  • The number of servings that the recipe will provide
  • The texture and flavour

Some recipes will note how long the dish will keep and its suitability for freezing. Nutritional information, such as calories per serving and grams of protein, fat, and carbohydrates per serving, may also be given.

Earlier recipes often included much less information, serving more as a reminder of ingredients and proportions for someone who already knew how to prepare the dish.

Recipe writers sometimes also list variations of a traditional dish, to give different tastes of the same recipes.

Come creare una ricetta

Una ricetta è un insieme di istruzioni che spiegano come preparare o fare qualcosa, soprattutto un piatto culinario.

Le ricette culinarie moderne sono normalmente costituite da diversi componenti:

• Il nome (e spesso il locale o la provenienza) del piatto

• Quanto tempo ci vorrà per preparare il piatto

• Gli ingredienti necessari con le loro quantità o proporzioni

• Attrezzature e dell'ambiente per preparare il piatto

• Una lista ordinata di fasi di preparazione

• Il numero di porzioni che la ricetta fornirà

• La consistenza e il sapore

Alcune ricette diranno per quanto tempo il piatto si terrà e la sua idoneità al congelamento.

Si possono anche somministrare delle informazioni nutrizionali, come le calorie per porzione e grammi di proteine, grassi e carboidrati per porzione.

Le ricette di tempo fa spesso includevano molte meno informazioni, e servivano più come un promemoria di ingredienti e le proporzioni per qualcuno che già sapeva come preparare il piatto.

Gli scrittori di ricette talvolta anche presentano delle variazioni di un piatto tradizionale, per dare gusti diversi delle stesse ricette.

Comment créer une recette

Une recette est un ensemble d'instructions qui décrivent comment préparer ou faire un plat gastronomique.

Les recettes gastronomiques modernes se composent normalement de plusieurs composantes:

• le nom (et souvent la scène ou la provenance) du plat

• Combien de temps il prendra pour préparer le plat

• les ingrédients voulus avec leurs quantités ou leurs dimensions

• l'Équipement et l'environnement pour préparer le plat

• une liste ordonnée des pas de préparation

• le nombre de portions que la recette fournira

• la texture et le goût

Quelques recettes noteront combien de temps le plat se conservera et sa conformité pour le fait de congeler. Les informations nutritives, comme les calories par portion et grammes de protéine, gras et hydrates de carbone par portion, peuvent aussi être données.

De plus, les recettes au temps jadis incluaient souvent beaucoup moins d'informations, en servant plus comme un mémento d'ingrédients et de dimensions pour quelqu'un qui savait déjà comment préparer le plat.

Les auteurs de recette énumèrent quelquefois aussi des variations d'un plat traditionnel, pour donner de différents goûts des mêmes recettes.

diumenge, 27 de març del 2011

Bored people trying to put others down
I know you may not even be interested in reading this article; however, spending few minutes reading it may help you understand this feeling of boredom so that you could prevent it in the future.

Boredom is like all other emotions, it’s a signal sent to you by your subconscious mind in order to motivate you to take a certain action. People usually misinterpret the signal and they think that they should do something new to feel good, but few days later they discover that they are bored again.

Boredom is nothing but a message from your subconscious mind telling you that this thing you are doing may not be important to you while interest is nothing more than a message telling you that this thing you are doing might be of importance to you one day.

If you want to stop feeling bored then you should do anything but online games or watching the television. These things will just help you escape your feelings of boredom for few moments or few hours (and they rarely succeed) but later the feelings of boredom will invade your mind again. It’s your life style that should be changed and not anything else, do you know why do you feel bored often? Because most of your surrounding doesn’t interest you, and do you know why aren’t you interested in anything?
Because you have no major goals to go after!! The more goals you have the more tools you will need to accomplish them and the more you will find these tools around you and so you will feel less bored. Boredom comes from within and not from your srroundings and that's way the only effective way to deal with boredom is to change yourself. Changing your srroundings is only a temproray fix but sooner or later boredom will return back again and i am sure you have experienced this before.Doing something new or playing an online game is not the solution for boredom, only responding to the signal being sent to you can help you get rid of your boredom.

People label others as boring when they can’t find anything that interests them in those people. So if someone considers you boring you can easily change this idea by proving to be interesting.

You should follow the majority when they are all happy, very successful and completely satisfied with their lives. But if the people who put you down all the time are feeling bad, are not successful and aren't happy with their lives then you should never give any weight to their words. I know that after some time you will start to feel tired because of people's continues attempts to put you down however what you must know is that the majority of people are living miserable lives and that following them makes no sense at all.

Why do people put others down?

A person might put you down because he fears getting out of his comfort zone and you reminded him of his fear with your enthusiasm.

A second group of people might put you down out of jealousy and because they don't want to see you succeeding while they find themselves left behind. A third group might put you down because of the limiting beliefs they have about life.

Another group of people might have learned to become sarcastic as a result of the way they were brought up. Because they are already tired of being put down by their parents they start to put others down in order to feel good about themselves.

If you are tired of people who put you down then you first must understand why they are doing so and this will certainly make you feel better.

How can we understand people's behaviour? Don't we sometimes meet people who behave in a weird way? How can we interpret the behaviour of those people?

When first meeting a sarcastic person who constantly criticizes everyone around him we will quickly assume that he/she is a mean person but if we knew that this person feels inferior and that the only way he/she found to feel superior is to criticize everyone else the picture becomes clearer.

In order to understand people's behaviour you must know that every behaviour serves a very important role in maintaining the psychological balance of the person even if the behaviour appears so odd.

Here’s a formula we can follow to understand people's behaviour:

1) Don't try to judge someone's behaviour without understanding his/her underlying reasons
2) The way a person behaves throughout different situations will provide a clue about his main intention.

3) You can't understand people's behaviour before you know about their psychological drives. These drives are formed in their early childhood and are usually kept secret but the good news is that by connecting the dots you can understand these drives.

How to deal with someone who puts you down?
And how to keep going forward if you are surrounded by
negative people and critical ones?

Negativity is part of human nature and it’s the usual response you will find from most people especially when they are faced with something that forces them out of their comfort zone. Just tell your friends that you about to start something new and they will all start putting you down.

You might be thinking that dealing with a person who puts you down depends on the actions you are going to take with him but in fact it all depends on your own response to his actions.

In order to prevent people from putting you down you have to strengthen your belief in yourself and in your dreams. Negativity won't disappear, negative people won't stop and critical comments won’t run out that's why the best way to deal with them it to learn how to not let them affect you.

Dealing with someone who puts you down is all about not revealing your plans until your beliefs become strong enough so that his negative comments never manage to affect you.

divendres, 25 de març del 2011

Pigs' ear cake


Pigs' ear cake

Ingredients

1. Preheat the oven to 170C/gas 3. Heat a large pan of salted water until boiling. Add the pigs’ ears and simmer for 45 minutes, or until cooked through. Remove with a slotted spoon and leave to cool.

2. Mix the baking powder with the flour, parmesan, olive oil and salt and freshly ground black pepper, to taste, in a bowl.

3. Cut the pigs’ ears into strips and add to the flour mixture. Sprinkle over the parsley, and stir in the butter and eggs. Tip the mixture into a cake tin. Cook the cake for about 25-30 minutes, or until a skewer inserted into the centre comes out clean.

4. Remove the cake from the oven and allow to cool.

5. Once cooled, slice the cake. Heat a large knob of butter in a pan, add slices of the cake to the pan and fry until golden-brown.

6. Serve the cake slices with a green salad with mustard dressing.

BULLYING(from wikipedia.org)

Bullying is a form of abuse. It involves repeated acts over time attempting to create or enforce one person's (or group's) power over another person (or group), thus an "imbalance of power". The "imbalance of power" may be social power and/or physical power. The victim of bullying is sometimes referred to as a target. Bullying types of behaviour are often rooted in a would-be bully's inability to empathize with those whom he or she would target.

Bullying is an act of repeated aggressive behaviour in order to intentionally hurt another person, physically or mentally. Bullying is characterized by an individual behaving in a certain way to gain power over another person.

Norwegian researcher Dan Olweus defines bullying as when a person is

"exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other persons." He defines negative action as "when a person intentionally inflicts injury or discomfort upon another person, through physical contact, through words or in other ways".

Bullying consists of three basic types of abuse – emotional, verbal and physical. It typically involves subtle methods of coercion such as intimidation. Bullying can be defined in many different ways. Although the UK currently has no legal definition of bullying, some US states have laws against it.

Bullying ranges from simple one on one bullying to more complex bullying in which the bully may have one or more 'lieutenants' who may seem to be willing to assist the primary bully in his bullying activities. Bullying in school and the workplace is also referred to as peer abuse. Robert W. Fuller has analyzed bullying in the context of rankism.

Bullying can occur in any context in which human beings interact with each other. This includes school, church, family, the workplace, home and neighbourhoods. Bullying can exist between social groups, social classes and even between countries.

Bullying behaviour may include name calling, verbal or written abuse, exclusion from activities, exclusion from social situations, physical abuse, or coercion. Bullies may behave this way to be perceived as popular or tough or to get attention. They may bully out of jealousy or be acting out because they themselves are bullied.

USA National Center for Education Statistics suggests that bullying can be classified into two categories: Direct bullying, and indirect bullying which is also known as social aggression.

Ross states that direct bullying involves a great deal of physical aggression such as shoving and poking, throwing things, slapping, choking, punching and kicking, beating, stabbing, pulling hair, scratching, biting, scraping and pinching.

He also suggests that social aggression or indirect bullying is characterized by threatening the victim into social isolation. This isolation is achieved through a wide variety of techniques, including spreading gossip, refusing to socialize with the victim, bullying other people who wish to socialize with the victim, and criticizing the victim's manner of dress and other socially-significant markers (including the victim's race, religion, disability, etc.). Ross outlines other forms of indirect bullying which are more subtle and more likely to be verbal, such as name calling, the silent treatment, arguing others into submission, manipulation, gossip/false gossip, lies, rumours/false rumours, staring, giggling, laughing at the victim, saying certain words that trigger a reaction from a past event, and mocking.

Research indicates that adults who bully have personalities that are authoritarian, combined with a strong need to control or dominate. It has also been suggested that a prejudicial view of subordinates can be particular a risk factor.

Further studies have shown that envy and resentment may be motives for bullying. Research on the self-esteem of bullies has produced equivocal results. While some bullies are arrogant and narcissistic, others can use bullying as a tool to conceal shame or anxiety or to boost self esteem: by demeaning others, the abuser him/herself feels empowered.

Researchers have identified other risk factors such as depression and personality disorders, as well as quickness to anger and use of force, addiction to aggressive behaviours, mistaking others' actions as hostile, concern with preserving self image, and engaging in obsessive or rigid actions. A combination of these factors may also be cause of this behaviour.

It is often suggested that bullying behaviour has its origin in childhood. As a person who is inclined to act as a bully matures, his or her related behaviour patterns will often also mature. Schoolyard pranks and 'rough-housing' may mature into more subtle, yet equally effective adult level activities such as administrative end-runs, well planned and orchestrated attempts at character assassination, or other less obvious, yet equally forceful forms of coercion.

"If aggressive behaviour is not challenged in childhood, there is a danger that it may become habitual. Indeed, there is research evidence, to indicate that bullying during childhood puts children at risk of criminal behaviour and domestic violence in adulthood."

Bullies may bully because they themselves have been the victim of bullying. There is also evidence that bullies have a much higher likelihood to be incarcerated in the future.

Often bullying takes place in the presence of a large group of relatively uninvolved bystanders. In many cases, it is the bully's ability to create the illusion that he or she has the support of the majority present, that instills the fear of 'speaking out' in protestation of the bullying activities being observed by the group. Unless the 'bully mentality' is effectively challenged in any given group in its earlier stages, often the 'bully mentality' becomes an accepted norm within the group. In such groups where the 'bully mentality' has been allowed to become a dominant factor in the group environment, a steady stream of injustices and abuses often becomes a regular and predictable group experience. Such a toxic environment often remains as the status-quo of the group for an extended period of time, until somehow the bullying-cycle should eventually come to an end. Bystanders to bullying activities are often unable to recognize the true cost that silence regarding the bullying activities has to both the individual and to the group. A certain inability to fully empathize is also usually present in the typical bystander, but to a lesser degree than in the bully. The reversal of a 'bully mentality' within a group is usually an effort which requires much time, energy, careful planning, coordination with others, and usually the undertaking of a certain 'risk'.

Cyber-bullying is "the use of information and communication technologies to support deliberate, repeated, and hostile behaviour by an individual or group, that is intended to harm others". As it has become more common in society, particularly among young people, legislation and awareness campaigns have arisen to combat it.

Cyber-bullying can be as simple as continuing to send e-mail to someone who has said they want no further contact with the sender, but it may also include threats, sexual remarks, pejorative labels (i.e., hate speech), ganging up on victims by making them the subject of ridicule in forums, and posting false statements as fact aimed at humiliation.

Cyber-bullies may disclose victims' personal data (e.g. real name, address, or workplace/schools) at websites or forums or may pose as the identity of a victim for the purpose of publishing material in their name that defames or ridicules them. Some cyber-bullies may also send threatening and harassing emails and instant messages to the victims, while other post rumours or gossip and instigate others to dislike and gang up on the target.

Whether the bully is male or female, their purpose is to intentionally embarrass others, harass, intimidate, or make threats online to one another. This bullying occurs via email, text messaging, posts to blogs, and Web sites.

Unlike physical bullying, electronic bullies can remain virtually anonymous using temporary email accounts, pseudonyms in chat rooms, instant messaging programs, cell-phone text messaging, and other Internet venues to mask their identity; this perhaps frees them from normative and social constraints on their behaviour.

dijous, 24 de març del 2011

Sexual HealthSexual Health (from www.medicinenet.com)

When you're in the mood, it's a sure bet that the last thing on your mind is boosting your immune system or maintaining a healthy weight. Yet good sex offers those health benefits and more. That's a surprise to many people, says Joy Davidson, PhD, a New York psychologist and sex therapist. "Of course, sex is everywhere in the media," she says. "But the idea that we are vital, sexual creatures is still looked at in some cases with disgust or in other cases a bit of embarrassment. So to really take a look at how our sexuality adds to our life and enhances our life and our health, both physical and psychological, is eye-opening for many people."

Sex does a body good in a number of ways, according to Davidson and other experts. The benefits aren't just anecdotal or hearsay -- each of these 10 health benefits of sex is backed by scientific scrutiny.

1. Sex Relieves Stress

A big health benefit of sex is lower blood pressure and overall stress reduction, according to researchers from Scotland who reported their findings in the journal Biological Psychology. They studied 24 women and 22 men who kept records of their sexual activity. Then the researchers subjected them to stressful situations -- such as speaking in public and doing verbal arithmetic -- and noted their blood pressure response to stress.

Those who had intercourse had better responses to stress than those who engaged in other sexual behaviours or abstained.

Another study published in the same journal found that frequent intercourse was associated with lower diastolic blood pressure in cohabiting participants. Yet other research found a link between partner hugs and lower blood pressure in women.

2. Sex Boosts Immunity

Good sexual health may mean better physical health. Having sex once or twice a week has been linked with higher levels of an antibody called immunoglobulin A or IgA, which can protect you from getting colds and

other infections. Scientists at Wilkes University in Wilkes-Barre, Pa., took samples of saliva, which contain IgA, from 112 college students who reported the frequency of sex they had.

Those in the "frequent" group -- once or twice a week -- had higher levels of IgA than those in the other three groups -- who reported being abstinent, having sex less than once a week, or having it very often, three or more times weekly

3. Sex Burns Calories

Thirty minutes of sex burns 85 calories or more. It may not sound like much, but it adds up: 42 half-hour sessions will burn 3,570 calories, more than enough to lose a pound. Doubling up, you could drop that pound in 21 hour-long sessions.

"Sex is a great mode of exercise," says Patti Britton, PhD, a Los Angeles sexologist and president of the American Association of Sexuality Educators and Therapists. It takes work, from both a physical and psychological perspective, to do it well, she says.

4. Sex Improves Cardiovascular Health

While some older folks may worry that the efforts expended during sex could cause a stroke, that's not so, according to researchers from England. In a study published in the Journal of Epidemiology and Community Health, scientists found that the frequency of sex was not associated with stroke in the 914 men they followed for 20 years.

And the heart health benefits of sex don't end there. The researchers also found that having sex twice or more a week reduced the risk of fatal heart attack by half for the men, compared with those who had sex less than once a month.

5. Sex Boosts Self-Esteem

Boosting self-esteem was one of 237 reasons people have sex, collected by University of Texas researchers and published in the Archives of Sexual Behavior.

That finding makes sense to Gina Ogden, PhD, a sex therapist and marriage and family therapist in Cambridge, Mass., although she finds that those who already have self-esteem say they sometimes have sex to feel even better. "One of the reasons people say they have sex is to feel good about themselves," she tells WebMD. "Great sex begins with self-esteem, and it raises it. If the sex is loving, connected, and what you want, it raises it."

6. Sex Improves Intimacy

Having sex and orgasms increases levels of the hormone oxytocin, the so-called love hormone, which helps us bond and build trust. Researchers from the University of Pittsburgh and the University of North Carolina evaluated 59 premenopausal women before and after warm contact with their husbands and partners ending with hugs. They found that the more contact, the higher the oxytocin levels.

"Oxytocin allows us to feel the urge to nurture and to bond," Britton says.

Higher oxytocin has also been linked with a feeling of generosity. So if you're feeling suddenly more generous toward your partner than usual, credit the love hormone.

7. Sex Reduces Pain

As the hormone oxytocin surges, endorphins increase, and pain declines. So if your headache, arthritis pain, or PMS symptoms seem to improve after sex, you can thank those higher oxytocin levels.

In a study published in the Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 48 volunteers who inhaled oxytocin vapor and then had their fingers pricked lowered their pain threshold by more than half.

8. Sex Reduces Prostate Cancer Risk

Frequent ejaculations, especially in 20-something men, may reduce the risk of prostate cancer later in life, Australian researchers reported in the British Journal of Urology International. When they followed men diagnosed with prostate cancer and those without, they found no association of prostate cancer with the number of sexual partners as the men reached their 30s, 40s, and 50s.

But they found men who had five or more ejaculations weekly while in their 20s reduced their risk of getting prostate cancer later by a third.

Another study, reported in the Journal of the American Medical Association, found that frequent ejaculations, 21 or more a month, were linked to lower prostate cancer risk in older men, as well, compared with less frequent ejaculations of four to seven monthly.

9. Sex Strengthens Pelvic Floor Muscles

For women, doing a few pelvic floor muscle exercises known as Kegel exercises during sex offers a couple of benefits. You will enjoy more pleasure, and you'll also strengthen the area and help to minimize the risk of incontinence later in life.

To do a basic Kegel exercise, tighten the muscles of your pelvic floor, as if you're trying to stop the flow of urine. Count to three,

then release.

10. Sex Helps You Sleep Better

The oxytocin released during orgasm also promotes sleep, according to research.

And getting enough sleep has been linked with a host of other good things, such as maintaining a healthy weight and blood pressure. Something to think about, especially if you've been wondering why your guy can be active one minute and snoring the next.

Summary

Take note that sex is good for you in ways you may never have imagined and that the health benefits extend well beyond the bedroom.

Italian Pigs Feet In Tomato Sauce

Italian Pigs Feet In Tomato Sauce

Ingredients

How to make it

Pick nice pinkish white in color small pigs feet. Wash pigs feet well and pat dry with paper towels. In a large frying pan, put about three tbsp. of extra virgin olive oil. Brown pigs feet on both sides (be careful of oil splattering). In the meantime while those are browning, in a large pot, sauté thinly sliced onion and chopped garlic, in olive oil. Add tomato sauce, and four cans of water to the sauce. Add oregano, Italian seasonings and salt. Bring sauce to a boil, and reduce heat to a simmer. As the pigs feet are browned, drop in to sauce. Skim off any foam from sauce. Cook pigs feet in sauce for 4 hrs. or until they are very tender, and meat falls off bone easily.