dimarts, 8 de febrer de 2011

Resum d'ortografia catalana

L A S S O N O R A I L A S S O R D A : S - Z - S S - C - Ç

EI so de la s de camisa és el so de s sonora.

El so de la s de sabata és el so de s sorda.

El so de la essa sonora s’escriu:

– amb z a principi de mot (zona) o entre consonant i vocal (quinze);

– amb s entre vocals (casa, rosa).

El so que trobem de la essa sorda s’escriu:

– amb s a principi de mot (sabó), a fi de mot (ros) i entre consonant i vocal (cansat);

– amb ss entre vocals (massapà);

– amb ç davant a, o, u (puça, llençol, convençut) i a fi de mot (feliç);

– amb c davant e, i (cinema, cent).

En paraules d’una mateixa família la ç es converteix en c davant de e, i:

abraça abraces, abracin.


L A B I LA V

Davant de l i de r escrivim sempre b: semblar, sembrar

Darrere de m gairebé sempre hi escrivim una b: embolic.

Darrere de n sempre hi escrivim una v: enveja.

Algunes terminacions del passat s’escriuen amb v: -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu,

-aven: cantava, anàveu, saltaves.

Les formes vaig, vas, va, vam, vau i van s’escriuen sempre amb v: Vaig al mercat; vas

a la piscina; vaig cantar; vau córrer

Les formes havia, havies, havia, havíem, havíeu, havien del verb haver s’escriuen amb

v: Ja havien fet les maletes; hi havia molta gent


L A G I LA J

S’escriu g davant de e, i: gelat, ginesta.

S’escriu j davant de a, o, u: jaqueta, joc, juliol.


X - I X - T X - I G

La x que sona com xocolata es pot escriure de dues maneres:

– s’escriu x al començament de paraula i després de consonant: xarop, punxa;

– s’escriu ix entre vocals i al final de paraula: peixater, gruix.

El so tx a final de paraula es pot escriure de dues maneres:

– amb tx quan les paraules de la mateixa família duen tx:

empatx (empatxar);

– amb ig quan les paraules de la mateixa família duen j, g, tj o tg:

passeig (passejar, passegem), mig (mitjó, mitges).


P - B , T- D , G - G A F I N A L D E PA R A U L A

Les lletres p i b a final de paraula sonen igual: cap, corb.

Les lletres t i d a final de paraula sonen igual: bolet, fred.

Les lletres c i g a final de paraula sonen igual: llac, llarg.